کفسابی سنگ ساختمان

ساب زدن و کفسابی سنگ

کفسابی ساختمان برای سابیدن سنگ کف مورد استفاده قرار می گیرد مانند کف مغازه، پارکینگ، کف ساختمان و یا حتی کف بتنی را که برای براقی یا رفع ناهمواری فوق العاده سنگ با دستگاه مخصوصی می سابند و ساب میزنند، به این کار کفسابی می گویند. عملیات کفسابی ساختمان کفسابی به معنی لایه رویی سنگ و […]