تابلو نقاشی در حمام

تابلو نقاشی برای حمام، سلیقه خوب یا ترسناک؟

عکس برای حمام؟ دو نظر مخالف در مورد این ایده تزئینی وجود دارد. دو موضع آشتی ناپذیر از یک طرف، کسانی هستند که شاید در قوانین قدیمی زیبایی شناسی لنگر انداخته اند، فکر می کنند که این اتاق در خانه برای آویزان کردن تصاویر به دیوار مناسب نیست. آنها حتی جرأت می کنند بگویند که […]