5 ضایعات مصالح ساختمانی

5 ضایعات مصالح ساختمانی

با زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی که به محل های دفن زباله سرازیر می شوند چه باید کرد؟ به جای سوزاندن آنها – که CO2 زیادی ایجاد می کند – اکنون می توان از آنها به شکل قلوه سنگ یا مصالح ساختمانی استفاده مجدد کرد. علاوه بر این، بازیافت باعث کاهش استخراج مواد […]