مشاغل باغبانی

شغل باغبانی و وظایف یک باغبان چیست؟

شغل باغبانی مجموعه ای از دانش و همچنین بررسی در حوزه گل شناسی، سبزی شناسی، میوه شناسی، بوستان ها و فضای سبز در پارک ها می باشد. در ضمن افراد فعال در این حوزه کاشت و پرورش گیاهان دارویی و زینتی و طراحی های فضای سبز می باشد. باغبانی علمی است در مورد گیاهان و درختان و […]