آهنگری چیست

 آهنگری چیست‌؟ انواع روش ها

آهنگری کلمه مرکب است که از ترکیب دو کلمه منفرد تشکیل شده است. خدمات آهنگری به عنوان یکی از صنعت هایی است که شاخه‌های مختلف و پرکاربردی دارد، از این رو در زندگی ما نیز نقش ملموس و کاربردی دارد. شغل آهنگری شامل کلیه فرآیندهای مفتول، فرم دهی فلزات و ورقه های فلزی با استفاده […]